Återbruk av stål - En stor vinst för miljön

Stål är en naturligt förekommande råvara som är robust, flexibel, resurssnål och 100 % återvinningsbar. Stål kan återvinnas oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras. Återbruk har nära noll utsläpp av CO2 och är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan.  

Vilka är stålets egenskaper?

De viktigaste egenskaperna hos stål är att det har stor formbarhet, lång hållbarhet samt hög draghållfasthet och sträckgräns. Dessutom leder det värme. Stål har också en stor motståndskraft mot korrosion (frätning).

Återbruk av stål - en stor vinst för miljön_bro över vatten_med parkbänk

Vilka är vinsterna för miljön med stål?

Byggnader med stålstomme är säkra, ger god komfort och god ljudisolering. Stål binder inte fukt som skulle kunna orsaka allergier och hälsoproblem. Stål avger inte heller några hälsoskadliga eller irriterande ämnen och har lång livslängd. Här nedan har vi sammanställt 7 viktiga punkter som beskriver stålets egenskaper och fördelar:

1. 100 % återvinningsbart
Stålet kan återvinnas om och om igen och behålla samma kvalitet.

2. Utmärkt för återbruk
Stålet kan monteras, demonteras och monteras igen vilket gör det till ett resurssnålt
material.

3. Starkt och lätt
Stålets stora styrka i förhållande till sin låga vikt gör det till ett lätt material. Stål är
även bra för miljön vid både transport och lyft.

4. Bra hållfasthet och livslängd
Stålet kräver inget eller minimalt underhåll. Det möglar inte, sväller inte, krymper inte,
brinner inte, spricker inte och vrider sig inte.

5. Inga farliga gaser eller kemikalier
Stålet kräver inget bekämpningsmedel mot skadedjur, avger inga gaser, kemikalier
eller radon samt binder inte allergiframkallande ämnen.

6. Energieffektiv design
Med smarta val och energieffektiv design kan energiförbrukningen i en byggnad
minskas. Stålet passar bra för exempelvis jalusier, solskydd, installationer för
solceller och dubbla fasader för naturlig ventilation etc.

7. Går att tillverka i förväg
Kassetter, element och moduler tillverkas med fördel i stål. Det ger en snabb och
enkel montering samt bidrar till mindre spill och en tryggare byggarbetsplats.

Återbruk av stål - en stor vinst för miljön_större bilbro över vatten

Vad innebär återbruk av stål?

Återbrukat stål innebär att stålet i sin nuvarande form, demonteras och sen monteras på nytt igen i andra konstruktioner. På så sätt går det att undvika längre återvinningsprocesser som i många fall släpper ut stora mängder CO2. Stål som inte utsatts för utmattning, brandpåverkan eller rostangrepp kan återbrukas med samma egenskaper som nya partier stål. Återbrukade komponenter har nära noll utsläpp av koldioxid och är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan.

Hur kan återbrukat stål användas?

Det finns en konstant efterfrågan på stålkomponenter och därför finns det behov av att i högre grad använda sig av återbruk av stål i bärande konstruktioner. Detta är möjligt om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter. I sådana fall måste stålkomponenternas egenskaper kunna säkerställas på ett sätt som uppfyller regelverkets krav. Med hjälp av dessa krav kan sen ett enskilt företag utveckla egna rutiner för klassificering av stålkomponenter.

Vilka är fördelarna med återbrukat stål?

Om konstruktionen inte är utmattningsbelastad kan återbrukade komponenter användas i bärande konstruktioner. Deras klimatpåverkan kan betraktas som noll. Men tänk då på att inte ersätta en ny komponent med en större begagnad om viktskillnaden överstiger 50 %. De viktigaste fördelarna med att använda återbrukat stål är:

Stor miljöbesparing eftersom stålet inte smälts ned utan används direkt i sin nuvarande form. Möjlighet till lång livslängd, så länge det inte utsätts för utmattning på något sätt. Om det efterfrågas standardiserade tvärsnitt på stålkomponenter, så finns det en väldigt god tillgång av återbrukat stål på marknaden.

Blixthuset erbjuder paneler i återbrukat stål

Blixhusets mål är att bygga funktionella och hållbara stålhallar till dig. För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett klimatkompenserade alternativ till dig som vill bygga din stålhall med oss. Därför erbjuder Blixhuset paneler tillverkade av återbrukat stål. Dessa paneler har en hög isoleringsförmåga. Panelerna minskar användningen av både energi och råvaror men framför allt minskar de koldioxidutsläppen under själva byggtiden.

Vill du veta mer om Blixhusets olika hållbara alternativ till dig som ska bygga stålhallar?
Vi på Blixthuset erbjuder flera olika hållbara alternativ för dig som vill bygga stålhallar.

Framtida möjligheter för stål

Sverige är ledande inom forskning och innovation gällande stål där innovationstakten är hög både inom byggprodukter och tekniker. Här nedan har vi listat 5 framtida möjligheter för stål.

1. Hög hållfasthet
Höghållfast stål innebär minskad materialåtgång. Det används idag flitigt inom bilindustrin för lätta och starka konstruktioner. Nu kan också byggindustrin i bärande konstruktioner ta vara på det höghållfasta stålet för en bättre miljö och än mer avancerade byggnadsverk.

2. 3D-printade stålkonstruktioner
Med 3D-printade bärande konstruktioner ges större formfrihet och mindre materialåtgång. Idag kan vi 3D-printa och skräddarsy stålkomponenter till en hel stålbro.

3. Hybridbyggande
Ett hybridbyggande innebär att olika byggmaterial kombineras där stålet är det kombinationsvänliga, sammanlänkande materialet.

4. Smart stål
Stålet blir allt smartare i takt med att teknik och information integreras i materialet.

5. Koldioxidfri ståltillverkning
Forskning pågår med förhoppningen om att vi i framtiden kommer att ha en koldioxidfri ståltillverkning.

På Blixthuset tar vi ansvar för ett hållbart Sverige - gör det du med genom att bygga din stålhall tillsammans med oss! 

Vill du bygga stålhall med oss på Blixthuset?
Vi på Blixthuset erbjuder många olika versioner på stålhallar för att passa kundens olika
behov.